<

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej 4lo.bialystok.pl

IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Lista niezgodności lub wyłączeń: • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych. • W części obrazów nie ma opisów alternatywnych • Część linków jest pusta • Część tekstu ma za niski kontrast z tłem

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej - Deklaracja

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Szast Bogusław, iod@4lo.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 8507422318. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dojazd do szkoły W odległości ok. 200 metrów od wejścia głównego do szkoły znajdują się dwa przystanki autobusowe komunikacji miejskiej. W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe. Wejście do szkoły 1. Główne wejście znajduje się od ulicy Zwierzynieckiej. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły dla pracowników, rodziców, gości, interesantów. Prowadzą do niego dwa stopnie schodowe, nie ma podjazdu dla wózków. Dwoje drzwi jednoskrzydłowe-wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane na zewnątrz. 2. Od strony sali gimnastycznej dwa wejścia zaopatrzone w podjazdy . Drzwi dwuskrzydłowe, dostępne jest tylko w określonych godzinach dla uczniów i pracowników szkoły oraz najemców sali gimnastycznej. Dostępność budynku Budynek szkoły ma 3 kondygnacje (poziomy). Na każdą kondygnację prowadzą schody, które nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku na każdym poziomie (parter i 1, 2 piętro) znajduje się korytarz szkolny. Budynek nie posiada wind. Dla osób na wózkach dostępna jest sala gimnastyczna i siłownia, natomiast pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych - drzwi nie posiadają odpowiednich wymiarów. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku brak wizualnej informacji o rozkładzie pomieszczeń, nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla. W szkole nie ma pętli indukcyjnej, brak informacji dotykowo/głosowej. Pracownicy i nauczyciele liceum udzielający pomocy przy wejściu do budynku Osobami oddelegowanymi do pomocy osobom niepełnosprawnym przy wejściu do budynku są pracownicy obsługi. Obsługa osób słabo słyszących Nie istnieje możliwość obsługi osób słabo słyszących w języku migowym. Dostępność parkingu Szkoła posiada parking wewnętrzny- wjazd od ulicy Zwierzynieckiej. Parking jest dostępny w godzinach pracy szkoły. Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Dostępność toalet Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.