Stypendia Prezydenta Miasta

wpis w: Aktualności2, Stypendia | 0

Stypendia naukowe, artystyczne i za innowacyjną myśl techniczną na rok szkolny 2024/2025 czekają na uzdolnionych uczniów. Wystarczy złożyć wniosek!

Osoby zainteresowane i spełniające kryteria do otrzymania stypendów, prosimy o kontakt z pedagog –  panią Ewą Repsz-Korotkich.

  • STYPENDIA NAUKOWE:

Bliższe informacje, wzory wniosków i formularzy są dostępne na stronie: 

bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/stypendia/stypendia-naukowe.html

Stypendium może być przyznane osobie, która spełnia łącznie następujące kryteria:
1) jest uczniem białostockiej szkoły ponadpodstawowej
2) uzyskała średnią ocen na koniec roku szkolnego co najmniej 5,0
3) uzyskała co najmniej dwukrotnie tytuł laureata konkursu lub olimpiady na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub co najmniej tytuł laureata konkursu lub olimpiady lub turnieju na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym

  • STYPENDIA TECHNICZNE

Bliższe informacje, wzory wniosków i formularzy są dostępne na stronie: 

www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/stypendia/stypendia-techniczne.html

  • STYPENDIA ARTYSTYCZNE

Bliższe informacje, wzory wniosków i formularzy są dostępne na stronie: 

www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/stypendia/stypendia-artystyczne.html